FR NL EN
Actualités

Persoonlijk borg voor de schulden van een failliete vennootschap: wat nu?

Publié le : 31/05/2019 31 mai Mai 2019
U wilt met uw vennootschap investeren en wenst hiervoor een krediet te krijgen van de bank. Deze vraagt evenwel dat u zichzelf persoonlijk borg stelt voor deze verbintenis. Uw investering rendeert niet en uw vennootschap gaat in failliet. Gaat uw persoonlijk vermogen mee ten onder?

Context

Wanneer een vennootschap failliet gaat, zal het overblijvende actief niet volstaan om alle schulden van de vennootschap te voldoen. Bepaalde schuldeisers zullen daarom een zekerheid zoeken teneinde dit risico te dekken. Dit kan een zakelijke zekerheid zijn (bv. een hypotheek op een gebouw dat eigendom is van de vennootschap), maar ook een persoonlijke zekerheid in de vorm van een borgstelling. Een dergelijke persoonlijke zekerheid kan verregaande gevolgen hebben. Het faillissement van een vennootschap kan namelijk leiden tot een soort cascade-effect waarbij ook de natuurlijke persoon/zekerheidssteller insolvent wordt.

De ‘kosteloze’ borg

De wetgever heeft aangevoeld dat deze situatie erg onbillijk kan zijn. Om die reden wordt in art. 176 van boek XX van het Wetboek economisch recht vooropgesteld dat een borg vrijgesteld kan worden van zijn/haar verbintenis wanneer deze borg ‘kosteloos’ is.

Kosteloosheid dient in deze context restrictief geïnterpreteerd te worden: de borg mag geen enkel financieel belang hebben bij de borgstelling. Het feit dat de borg geen rechtstreekse vergoeding ontvangt van de vennootschap in ruil voor de verbintenis is dus niet voldoende om te besluiten tot kosteloosheid.

In de praktijk is deze vraag vooral relevant voor zaakvoerders en aandeelhouders. Een zaakvoerder die een kosteloos mandaat uitoefent in de vennootschap en die verder geen sommen ontvangt zal inderdaad ook een kosteloze borg zijn en kan dus vrijgesteld worden. Een aandeelhouder, daarentegen, heeft steeds een financieel belang in de vennootschap, deze zal dus nooit vrijgesteld kunnen worden ook al ontvangt deze geen rechtstreekse vergoeding voor de borgstelling.

In het voorbeeld van de ondernemer die zich persoonlijk borg stelt voor een bankkrediet gegeven aan zijn vennootschap, zal dus ook geen vrijstelling mogelijk zijn.

Procedure

Indien u borg staat voor de schulden van een vennootschap, en u denkt dat u recht hebt op een vrijstelling, dan dient u naar aanleiding van het faillissement een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank die zich heeft uitgesproken over het faillissement. Naast een aantal verplichte vermeldingen aangaande uw hoedanigheid en uw vermogen, dient bovendien aangetoond te worden dat de hoogte van de verbintenis die voortvloeit uit de borgstelling buitenproportioneel is aan de grootte van uw persoonlijk vermogen. Als deze verbintenis niet buiten proportie blijkt, zal u dus ook geen vrijstelling kunnen bekomen. Dit is logisch in het licht van het doel van de wet: men wil enkel een vrijstelling geven als dit verregaande gevolgen zou hebben voor het persoonlijk vermogen van de betrokken persoon.

Nadat u het verzoekschrift heeft neergelegd, beslist de rechtbank of u al dan niet vrijgesteld wordt. In de periode na de neerlegging van het verzoekschrift en het vonnis aangaande de bevrijding, zijn de aanspraken van schuldeisers opgeschort.

Conclusie

Let goed op wanneer u zich persoonlijk zeker stelt voor de schulden van een vennootschap. Zeker wanneer u een financieel belang hebt, zoals het geval is bij bezoldigde zaakvoerders of aandeelhouders, loopt u het risico met heel uw vermogen aansprakelijk te zijn voor de soms erg grote schulden van een vennootschap. De gevolgen hiervan kunnen uiteraard dramatisch zijn. Hou dus steeds een “worst case scenario” in gedachten wanneer u zich verbindt, en als u zich verbindt, poog dan een aansprakelijkheidsplafond te bedingen in de borgstellingsovereenkomst.
Indien u kosteloos borg zou zijn, wees dan alert en start zo snel mogelijk na de opening van het faillissement de procedure om vrijgesteld te worden. Eens het faillissement gesloten, voorziet de wet namelijk niet langer in een uitweg.

Historique

<< < 1 2 > >>
Information sur les cookies
Ce site utilise des "cookies" pour effectuer de la mesure d’audience, ne nécessitant pas de consentement préalable, en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vos données personnelles ne sont pas collectées et ces cookies ne représentent aucun danger pour votre équipement.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies. Plus d'informations Moins d'informations
Les cookies sont des fichiers textes utilisés à des fins statistiques ou pour le fonctionnement de certains modules d'identification par exemple.
Ces fichiers ne sont pas dangereux pour votre périphérique et ne sont pas utilisés pour collecter des données personnelles.
Le présent site n’utilise que des cookies d'identification, d'authentification, d’analyse de mesure d'audience ou de load-balancing ne nécessitant pas de consentement préalable, en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vous pouvez cependant vous opposer à la mise en place de ces cookies en désactivant cette option dans les paramètres de votre navigateur.
Nous vous invitons à consulter les instructions de votre navigateur à cet effet et vous informons qu'en cas de blocage de ces cookies certaines fonctionnalités du site peuvent devenir indisponibles.
J'ai compris